گواهی نامه SSL

Positivessl - Single

یک ساله 70,200 تومان
دوساله 108,000 تومان
تعداد Reissue.......نامحدود
صادر کننده............آمریکا
تعداد دامنه...........یک دامنه
صدور آنی..............بله
پشتیبانی از دامنه IR...........خیر
پشتیبانی از ساب دامین.......خیر
نیاز به ارسال مدارک برای صدور..........خیر

Positivessl - Wildcard

یک ساله 496,800 تومان
دوساله 918,000 تومان
تعداد Reissue.......نامحدود
صادر کننده............آمریکا
تعداد دامنه...........یک دامنه
صدور آنی..............بله
پشتیبانی از دامنه IR...........خیر
پشتیبانی از ساب دامین.......بله
نیاز به ارسال مدارک برای صدور..........خیر